Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Tarım ve Hayvancılık Kalkınma Projesi Koordinatörlüğü

PROJE HAKKINDA

AMAÇ VE HEDEFLER

Bu doküman, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi “Bölgesel Kalkınma Amaçlı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” Programı kapsamında Burdur ilinin sahip olduğu potansiyelleri ile üniversitenin mevcut ve gelecek altyapısının uyumlaştırılarak tarım ve hayvancılıktaki rekabet gücünü artırmayı amaçlamıştır.
Söz konusu program, “Burdur ili sektörel rekabet gücünün arttırılması: tarım ve hayvancılıkta farklılaşarak bütünleşik kalkınma” adı altında gerçekleştirilecek bütünleşik bir yapıya sahiptir.
Tarım ve hayvancılıkta farklılaşmaya dayalı bütünleşik kalkınma modeli; Üniversite öncülüğünde Burdur ili yerli hayvan ırklarının geliştirilmesi, genetik ıslah ile nitelikli ırkların kazandırılması, hayvan sağlığının korunması ve et-süt veriminin arttırılması ve hayvansal sanayiye dayalı katma değer yaratılması amaçları ile uyumlu olarak; (i) çiftçi eğitimi ve çiftlik yönetimi, (ii) hayvan yetiştiriciliği ve (iii) hayvancılığa dayalı sanayi olmak üzere üç ana eksene oturmaktadır.
Bu kapsamda, modelin temel hedefleri;

 1. Çiftçi Eğitimi ve Yayım Hizmeti,
 2. Büyükbaş Hayvanların Genetik Islahı ve Sığır Embriyosu Üretimi,
 3. Teke Yöresi Küçükbaş Yerli Gen Kaynaklarının Verim Düzeylerinin Geliştirilmesi,
 4. Hayvan Hastalıklarının Önlenmesi ve Erken Tanı Yöntemlerinin Geliştirilmesi,
 5. Geleneksel Ürünlerin Yenilikçi Hayvansal Ürünlere Dönüşümü ve Bölgesel Markalaşma,
 6. Hayvansal Atık ve Yan Ürünlerin Değerlendirilmesi,
 7. Hayvan Beslemeye Yönelik Alternatif Tarımsal Ürünlerin Üretimi ve
 8. Et ve Süt Ürünleri Sektörüne Yönelik Ar-Ge Alt Yapısının İyileştirilmesi,
  olarak belirlenmiştir.

BÖLGENİN POTANSİYELİ, İHTİYAÇLARI, ÜNİVERSİTENİN KATKISI

Burdur ili, hayvan yetiştiriciliği ve süt üretimi açısından önemli bir paya sahiptir. Özellikle kültür sığırı yetiştiriciliği açısından Türkiye’nin önde gelen illeri arasında yer almaktadır. Bu bakımdan, hayvancılık sektörü Burdur için oldukça önemli bir sektör olup bu önemini sürekli korumaktadır.
Burdur ili tarım ve hayvancılığa dayalı bir il olmasına rağmen, bu alanlarda önemli bazı eksiklikler ve sorunlar bulunmaktadır. Bu hususlar:

 1. Eğitim önemli bir eksiklik olarak görülmekte, çiftçi eğitimi açısından çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
 2. İlin hayvan ırkının ıslahı konusunda bazı önlemler alınması gerekmektedir.
 3. Salgın ve bulaşıcı hayvan hastalıklar ile buzağı ölümleri bölge hayvancılığının gelişimini olumsuz yönde etkileyen faktörlerdir.
 4. İlde süt üretimi oldukça yüksek olmasına rağmen, süt işleme tesisleri yetersizdir.
 5. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan elde edilen et ve et ürünlerine yönelik ürün çeşitliliğinin olmaması önemli bir eksikliktir.
 6. Hayvan yemi için kullanılan tarımsal ürünler Burdur Gölü’nü ve yer altı su kaynaklarını tüketmektedir.
 7. Hayvansal atıkların değerlendirilememesi sonucunda oluşan ekonomik kayıpların ve çevresel problemlerin mevcut olmasıdır.

Üniversite mevcut ve gelecek altyapısını bu sorunların giderilmesi ve bu alanların geliştirilmesi ile uyumlaştırarak, ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirecek ilin hayvancılık sektörünün gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır.

YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi program boyunca aşağıdaki faaliyetleri yürütmeyi planlamıştır.

 1. Tarım ve hayvancılık alanında güncel ve gelişen sektör ihtiyaçlarını gözeten bölüm ve programlar açmak,
 2. Üniversiteye bünyesinde çağın gerekliliklerine uygun ve modern “Uygulama Çiftliği” kurmak,
 3. Embriyo transfer ve sperma üretim merkezini kurarak genetik bakımdan yüksek verimli damızlık hayvan popülasyonunu artırmak,
 4. Entegre bir hayvancılığa dayalı tarımsal kalkınmada aktif rol oynayan yetiştiricilerin oluşabilmesi için sahada ve Üniversite ortaklığı ile işbirlikçi yetiştiricilik eğitimlerini vermek,
 5. Hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele programlarını geliştirmek,
 6. Et ve Süt ürünleri konusunda Ar-Ge laboratuvarları kurmak, geleneksel süt ürünlerinin ticarileşmesi için çalışmalar yürütmek,
 7. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için “Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı” projelerinin devamlılığını sağlamak ve yeni projeler üretmek,
 8. Çevre ile uyumlu alternatif tarımsal ürünlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yaparak, fazla su tüketimine ihtiyaç duymayan, ilin su kaynaklarının tüketilmesini engelleyecek sürdürülebilir alternatif tarımsal yöntemlerin geliştirilmesini sağlamak.
 9. Hayvansal atık ve yan ürünlerin değerlendirilerek ekonomiye kazandırılmasına yönelik planlı çalışmalar yürütmek.

FAALİYET TAKVİMİ

Kısa Vade

 • Üniversite Çiftliğinin Modernize Edilmesi
 • Üniversite Çiftliğinde Eğitim Programlarına Başlanması
 • Üniversite Çiftliğine Büyükbaş-Küçükbaş-Kanatlı Hayvan Alınması
 • Üniversite Çiftliği İçin Kaba Yem Analiz Laboratuarı Altyapısının Güçlendirilmesi
 • Kaba Yem Ekimlerine Başlanması
 • Burdur Süt Kalite Programı Saha Araştırmalarına Başlanması
 • Metabolik Hastalıkların Erken Teşhisi İçin Temiz Oda Kurulumu ve Örnek Toplama Çalışmalarına Başlanması
 • Hastalık Tanı Kitleri İçin AR-GE Çalışmalarına Başlanması
 • Büyükbaş Genetik Islah Çalışmaları İçin İthal Embriyo ve Damızlık Temin Edilmesi
 • Büyükbaş Genetik Islah Çalışmaları İçin Genomik Değerlendirmelere Başlanması
 • Pilot Süt İşletme Kurulması
 • Yetiştiricilere, Meslek Elemanlarına ve Et-Süt Sektörü Sanayicilerine Yönelik Eğitimlere Başlanması
 • Burdur İli Biyogaz Atlasının Oluşturulması

Uzun Vade

 • Büyükbaş Genetik Islah Çalışmaları İçin Sahada Embriyo Transferine Başlanması
 • Enfeksiyoz Hastalıklar İçin Tanı Kitleri Geliştirilmesi ve Sahaya Sürülmesi
 • Yenilikçi Alternatif Süt Ürünleri İçin AR-GE Çalışmalarına Başlanması
 • Yenilikçi Alternatif Süt Ürünlerinin Üretiminin Gerçekleştirilmesi
 • Süt Ürünlerinin Kalitesinin Tespitine Yönelik Hızlı Tanı Kitleri Geliştirilmesi
 • Et Teknolojileri ve Et Ürünleri Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezinin Faaliyete Geçirilmesi
 • Et Ürünleri İşleme Ünitesinin Faaliyete Geçirilmesi
 • Çiftlik Yönetim ve İzleme Sisteminin (ÇYİS) Oluşturulması
 • Üniversitede Biyogaz Tesisi Kurularak Enerji Üretilmesi


SONUÇ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, program tamamlandığında Türkiye’nin gelişen ekonomisi ile bölgede hayvancılık sektöründe de küresel üretim ve ticaretteki payını artırması için teknolojik gelişmeleri takip eden ve bilgi üreten bir yapıya kavuşmuş olacaktır. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, başta Veteriner Fakültesi, Süt Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Hayvan Hastalıkları Erken Tanı Merkezi, Tarım, Hayvancılık ve Gıda Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olmak üzere, bu alandaki mevcut akademik-idari-araştırma gücünü, program kapsamında kuracağı yeni birimler sayesinde daha da güçlendirerek ve sektör aktörlerini-paydaşlarını da dahil etmek suretiyle, Üniversite-Sanayi İşbirliği çerçevesinde bu faaliyetleri yürütecektir. Bu sayede, örgütlü hayvansal üretimle sağlıklı gıda üretilmesinde anahtar rol oynayan, rekabet gücü yüksek, üreticisinin refah düzeyini artırabilen, ulusal ekonomiye katkısı yüksek, sürdürülebilir bir hayvancılık sektörünün oluşmasına önemli katkıda bulunması öngörülmektedir.